top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Don Potemans, gevestigd aan Midgard 39, 1948 CD Beverwijk, KvK nummer 34308727

 

Artikel 1: definities

Gebruiker: Don Potemans, zijnde opdrachtnemer respectievelijk verkoper;

Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met Gebruiker een overeenkomst beoogt af te sluiten of heeft afgesloten;

Partijen: Gebruiker en Wederpartij tezamen;

Producten: de door Gebruiker verkochte en geleverde producten;

Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax, per sms, per Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die hiermee gelijk kan worden gesteld.

Zaken: alle door de Gebruiker voor de uitvoering van de opdracht te gebruiken materialen en benodigdheden alsmede los te verkopen materialen en benodigdheden.

Bescheiden: de door de Gebruiker te vervaardigen of door de Wederpartij verstrekte berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d., die schriftelijk of op andere gegevensdragers (cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.) zijn vastgelegd.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Onderstaande voorwaarden zijn steeds van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle (huidige en toekomstige) overeenkomsten die tussen Partijen worden gesloten, met inbegrip van verstrekte adviezen, informatie en overige door Gebruiker verleende diensten.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen of deelbestellingen en/of deelopdrachten of vervolgopdrachten. De Gebruiker hoeft de algemene voorwaarden daarbij niet opnieuw ter hand te stellen.

2.3 Eventuele voorwaarden waarnaar Wederpartij verwijst bij een aanbod of acceptatie of bij het sluiten van een overeenkomst met Gebruiker zijn niet van toepassing en worden bij deze weersproken, tenzij deze door Gebruiker expliciet schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 In geval (een deel van) een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige (delen van de betreffende) bepalingen onverlet.

 

Artikel 3: offertes/overeenkomsten

3.1 Iedere aanbieding c.q. offerte, alsmede alle van haar uitgaande prijslijsten, is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het aanbod c.q. de offerte is geldig gedurende de in de aanbieding c.q. offerte genoemde termijn. Indien geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.

3.2 De overeenkomst (waaronder ook begrepen wijzigingen en/of aanvullingen) komt pas tot stand wanneer Gebruiker deze opdracht schriftelijk bevestigt of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht. Tot dat moment heeft de Gebruiker het recht het aanbod na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Mondelinge afspraken binden Gebruiker ook pas na haar schriftelijke bevestiging of start van uitvoering.

3.3 Tot 2 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst kan de Wederpartij de opdracht annuleren. Bij annulering na twee dagen brengt Gebruiker 25% van de overeengekomen totaalprijs excl. btw aan Wederpartij in rekening en bij gewenste annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen installatiedatum brengt Gebruiker 80% van de overeengekomen totaalprijs excl. btw aan Wederpartij in rekening.

3.4 Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en/of bescheiden en deze gegevens en/of bescheiden onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de Gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

3.5 Alle gegevens in publicatie-/reclamemateriaal van Gebruiker zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Dit geldt ook ten opzichte van de werking van de producten. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan publicatie-/reclamemateriaal.

3.6 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.

3.8 Voor de prijsopgave in de offerte wordt ervan uitgegaan dat de ruimtes en de ondergronden, waar zij haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen als omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden. Tenzij schriftelijk overeengekomen, zijn in de aanbieding of de offerte voor het uitvoeren van werkzaamheden niet begrepen:

a. funderings-, metsel-, herstel- of ander bouwkundig werk van welke aard ook;

b. het vlak maken (egaliseren), schoonmaken of anderszins voorbehandelen van de ondergrond;

c. het maken van luiken of uitsparingen, het aflakken van vloeren, het afdekken van afgewerkte vloeren, het ontruimen van ruimten en het verplaatsen van meubilair.

3.9 De Gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de Wederpartij in rekening te brengen, mits de Wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

 

Artikel 4: producteigenschappen, stalen/monsters en installatie

4.1 Getoonde en/of verstrekte monsters/ samples op maat en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, structuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de Gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding en de Wederpartij kan daar geen rechten aan ontlenen.

4.2 (Kleur)afwijkingen en glansverschillen komen voor en horen bij de aard van het type

product. Oneffenheden in de ondergrond cq wanden worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen

4.3 De Wederpartij dient rekening te houden en is akkoord met het feit dat:

* lichte oneffenheden of aanzetten kunnen voorkomen;

* wat stof of haartjes kunnen invallen in de toplaag;

* sprake kan zijn van een of meerdere scheur(en) en-/of adervorming in de vloer cq wandafwerking als gevolg van werkingen in de ondergrond zoals krimp/uitzet;

* afhankelijk van de kleur op den duur een mate van verkleuring kan optreden, zoals bij direct zonlicht. Daarbij geldt dat kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen ten opzichte van het moment van oplevering;

* er uiterlijke verschillen kunnen ontstaan in de vloer cq wand. Bij toepassing van een vloer en/of wandafwerking gemaakt uit meerdere kleuren, worden ter plekke de verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer cq wand. Tijdens het verdelen over de ondervloer cq wand en tijdens de uitharding van het product vindt verdere vermenging van de kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer cq wand op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloer/wand deel en tussen verschillende vloer/wand delen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Dit uiterlijke verschil past binnen de aard van het product. Lokale pigment uitdrijvingen bij gebruik van meer kleuren is mogelijk. Door het vermengen van meerdere kleuren is het mogelijk dat er plaatselijk zichtbare pigment vlekjes ontstaan;

* de vloer/wand niet is bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en kleurconcentraten;

* er in geval van een installatie van een vloer/wandafwerking op een houten ondergrond de kans bestaat dat naar verloop van tijd de ondergrond gaat aftekenen, als gevolg van werking van de ondergrond (bv door verschillen in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).

 

Artikel 5: prijs, betaling en incassokosten

5.1 Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Tenzij anders overeengekomen, zijn de vermelde prijzen en/of tarieven exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

5.2 Indien partijen bij de facturering het bedrag hebben berekend aan de hand van een aantal vierkante meters, geldt dat dit bedrag conform die berekening al dan niet wordt verhoogd of verlaagd als blijkt dat partijen er een ander aantal vierkante meters is gelegd zonder dat daarvoor schriftelijk overeenstemming moet zijn bereikt zoals bij overig meer-/minderwerk.

5.3 Indien partijen geen vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal de Gebruiker zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van de Gebruiker. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de Wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid van dit artikel genoemde werkdagen, is de Gebruiker gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief. Hiervoor is geen schriftelijke overeenstemming vereist zoals bij overig meer-/minderwerk.

5.4 De Gebruiker is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de Gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. Hiervoor is geen schriftelijke overeenstemming vereist zoals bij overig meer-/minderwerk.

5.5 Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de Gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door oorzaken waar Gebruiker geen invloed op heeft (waaronder doch niet uitsluitend; als gevolg van wet-en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door de Gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken e.d.), is de Gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de Wederpartij in rekening te brengen. Hiervoor is geen schriftelijke overeenstemming vereist zoals bij overig meer-/minderwerk. Alleen indien sprake is van een Wederpartij-consument, ontstaat er in voornoemd geval een ontbindingsbevoegdheid die op straffe van verval binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging bij de Gebruiker moet zijn ingeroepen. Indien een dergelijke mededeling van Wederpartij binnen die termijn uitblijft, mag de Gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs of tariefwijziging heeft ingestemd. Hiervoor is geen schriftelijke overeenstemming vereist zoals bij overig meer-/minderwerk.

5.6 Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de Gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de Wederpartij.

5.7 Voor de gevallen die niet vallen onder het eerder in dit artikel genoemde, geldt dat verrekening van meer- en minderwerk slechts plaatsvindt in geval van schriftelijk overeengekomen wijzigingen in de overeenkomst.

5.8 Betaling geschiedt à contant of op factuur en in dat geval uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door Gebruiker aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Wederpartij.

5.9 Elke betaling van Wederpartij strekt tot voldoening van de oudste onbetaalde factuur van Wederpartij.

5.10 Indien Wederpartij het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. Wederpartij is alsdan de wettelijke rente en incassokosten volgens Nederlands recht verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening (datum van ontvangst van de gelden door Gebruiker) van het volledig verschuldigde bedrag.

5.11 Indien Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag.

5.12 Indien Wederpartij zijn verplichtingen verband houdend met de facturering niet tijdig nakomt, is Gebruiker gerechtigd de producten achter te houden totdat Wederpartij zijn verplichtingen nagekomen is.

5.13 Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.14 Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

5.15 Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.

5.16 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.17 Zonder nadere ingebrekestelling heeft Gebruiker het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer Wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, of er beslag

Op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;

- komt te overlijden;

- zijn onderneming beëindigt of deze geheel of gedeeltelijk overdraagt of inbrengt in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn onderneming;

- een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.

5.18 In geval van niet (tijdige) betaling heeft Gebruiker het recht om nog te leveren prestaties op te schorten totdat Wederpartij zijn verplichtingen geheel is nagekomen.

 

Artikel 6: zekerheid bij onvoldoende kredietwaardigheid

Ook na totstandkoming van de overeenkomst is, indien Gebruiker op niet onredelijke grond twijfelt aan de kredietwaardigheid van Wederpartij, Wederpartij verplicht op verzoek van Gebruiker voor voldoende zekerheid zorg te dragen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen dan wel tot het geheel of gedeeltelijk vooruit betalen van de koopprijs. De eventuele kosten hiervan komen voor rekening van Wederpartij.

 

Artikel 7: inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Gebruiker het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de Gebruiker.

 

Artikel 8: levering

8.1 Wederpartij is gehouden tot afneming op de overeengekomen tijd. Blijft de Wederpartij in gebreke met afneming, dan is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

8.2 Opgegeven c.q. overeenkomen levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Gebruiker zal zich inspannen om de levertijden in acht te nemen. Bij niet tijdige levering dient Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen, onder het stellen van een redelijke termijn.

8.3 Overschrijding van de levertijd met minder dan 30 dagen en/of ontbinding van de overeenkomst op grond van termijnoverschrijding met minder dan 30 dagen, geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

8.4 Wederpartij is bevoegd in gedeelten te presteren, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.

 

Artikel 9: verplichtingen Wederpartij

9.1 De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen en garandeert dat:

a. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geleverd;

b. alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de Gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking wordt gesteld en de Gebruiker uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden is geïnformeerd over wensen/details, de definitieve kleurstelling(en) van de te leveren vloer(en) en eventuele gewenste verschuivingen in de planning; Een planningswijziging later dan uiterlijk 4 weken voor aanvang installatie aan Gebruiker gecommuniceerd, geeft Gebruiker het recht om €200,- aan meerkosten door te berekenen aan Wederpartij per uitgestelde dag als overeengekomen volgens opdrachtbevestiging. Uitstel of vertraging tijdens de installatie leidt mogelijk tot doorberekening van de arbeidsuren van het project;

c. de Gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden moeten worden verricht (de werklocatie). Indien de werkzaamheden plaatsvinden in een bedrijfsruimte, moet deze bedrijfsruimte gedurende de werkzaamheden voor het publiek gesloten zijn en de eventuele werkzaamheden van derden op de werklocatie zijn beëindigd voordat de Gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;

d. de Gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals (kracht)stroom, gas, (schoon) water e.d. en er voldoende (plafond)verlichting(geen bouwlampen) op de locatie aanwezig is. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Wederpartij;

e. de Gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines;

f. de werklocatie bij aanvang van de levering en/ of de werkzaamheden is ontruimt, schoon, stofvrij en wind- en waterdicht, vrij is van overtollige materialen, puin e.d. en de Gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen. De werklocatie moet in ieder geval over een stevige, brede toegangsweg te beschikken die met een vrachtwagen bereden kan worden. De Wederpartij moet er voor zorgen dat problemen bij de aanvoer van materialen en hulpmiddelen vermeden worden. Indien er, bijvoorbeeld, sprake is van uitvoering van werkzaamheden aan toegangswegen is de Gebruiker gerechtigd de hierdoor veroorzaakte wachttijden op basis van het door de Gebruiker gehanteerde gebruikelijke uurtarief bij de Wederpartij in rekening te brengen;

g. ingeval de werkzaamheden op een andere verdieping dan de begane grond moeten plaats vinden, de voor het verticaal transport van de hulpmiddelen en materialen benodigde takels, hijskranen, goederenliften e.d. aanwezig zijn. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Wederpartij;

h. de werklocatie veilig is voor de werknemers van de Gebruiker/ de door de Gebruiker ingeschakelde derden;

i. de plaats waar de zaken, de apparatuur, de materialen e.d. van de Gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat ontvreemding of beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;

j. de ondervloeren blijvend droog zijn aangebracht, d.w.z. er is een goed geventileerde (kruip)ruimte aanwezig onder de minerale ondervloer en-/of een correct aangebrachte vochtwerende folie toegepast onder de minerale ondervloer. De Gebruiker kan de vloer aanbrengen bij een resterend vochtpercentage van 2,5% bij zandcement, 0,5% bij anhydriet en 2,5% bij beton. Het vochtpercentage wordt door de Gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden gemeten met de daarvoor benodigde apparatuur van de Gebruiker. Als de dekvloer onvoldoende droog is, is dit niet aan de Gebruiker te wijten: de Gebruiker produceert zelf geen vocht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Vochtmetingendoor Gebruiker gedaan voor aanvang van de installatie van de gietvloer dient ter controle en bieden geen enkele garantie tegen (rest)vocht en de daaruit voortvloeiende vochtwerking als bv osmose;

k. cementgebonden dekvloeren minimaal 28 dagen oud zijn alvorens de installatie wordt gestart.

l. de ondervloeren minimaal een week voorafgaand aan de installatie niet meer worden belast met water en-/of ander vocht;

m. de ondergrond voldoende vlak is aangebracht, geen gaten/oneffenheden bevat en schoon is (ook geen lijmresten ed. Eventuele beschadigingen in de ondervloer moeten tijdig (in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden) aan de Gebruiker worden gemeld; n. bij vloerverwarming het opstookprotocol zoals overgelegd bij de offerte of opdrachtbevestiging is opgevolgd. Indien geen opstookprotocol is bijgevoegd, dient het volgende opstook- en afkoelprotocol te worden doorlopen: – dag 1: watertemperatuur op 20° C; – dag 2: watertemperatuur op 25° C; – dag 3: watertemperatuur op 30° C; – dag 4: watertemperatuur op 35° C; – dag 5: watertemperatuur op 40° C; – dag 6: watertemperatuur op 40° C; – dag 7: watertemperatuur op 35° C; – dag 8: watertemperatuur op 30° C; – dag 9: watertemperatuur op 25° C; – dag 10: watertemperatuur op 20° C; – dag 11: herhalen of beëindigen protocol. De Gebruiker adviseert het gehele protocol – indien mogelijk – te herhalen. Bij dit protocol moet de watertemperatuur worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie. De Wederpartij moet de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel houden

o. de vloerverwarming is uitgeschakeld op de dag van levering;

p. stucwerk voldoende droog is (advies: doorlooptijd van 1 week tussen stucwerk en aanbrengen van de vloer);

q. de filmlaag voor aanvang van de werkzaamheden (middels schuren) is verwijderd ingeval er sprake is van een anhydrietvloer;

r. binnendeuren zijn verwijderd;

s. de werklocatie gelijkmatig gestookt wordt, waarbij de ondergrondtemperatuur minimaal15 graden Celsius moet bedragen;

t. de temperatuur in de ruimte(s) van installatie vanaf minimaal 24 uur voor aanvang installatie tot 48 uur na de installatie een constante 18 graden Celsius is en de relatieve luchtvochtigheid niet meer dan 80% bedraagt. is. De relatieve luchtvochtigheid wordt door de Gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden gemeten met de daarvoor benodigde apparatuur van de Gebruiker. De Gebruiker beoordeelt vervolgens of deze luchtvochtigheid voldoet aan de gestelde eis. De Wederpartij moet er voor zorg te dragen dat ook na de werkzaamheden de relatieve luchtvochtigheid op het genoemde peil wordt gehouden; v. de ruimte(s) minimaal 48 uur na installatie van de vloeren niet te betreden en-/of te belasten met een mogelijk vloeibaar of vaste stof;

u. bij een gewenste plintloze aansluiting de randstroken worden afgewerkt en het stucwerk strak tot aan de dekvloer is aangebracht voor het beste resultaat. Indien de afwerking niet voldoende strak is en de Gebruiker hiervoor moet zorgen, is de Gebruiker gerechtigd dit als meerwerk bij de Wederpartij in rekening te brengen; w. indien de vloer moet aansluiten op douchedrains/ doucheputten, de dekvloer zodanig wordt aangeboden dat de douchedrain/ doucheput maximaal 2 mm boven de vloer uitsteekt. De te plaatsen douchedrains/ doucheputten moeten minstens 5 cm uit de muur worden geplaatst. De Gebruiker wijst er op dat de vloer geen afschot kan creëren, maar het afschot wel kan volgen. Om het afschot te volgen mag het afschot maximaal 1,5 cm per 1,20 meter betreffen. De vloeibare vloer heeft een licht egaliserende werking, hierdoor bestaat de kans dat het afschot wordt verminderd.

9.2 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Wederpartij. In voorkomend geval is de Gebruiker tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, het maken van een nieuwe planning of overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de Gebruiker nalaat van de Wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de Gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 10 oplevering en overgang risico en eigendom

10.1 Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de Wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de Wederpartij is getekend. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de Wederpartij binnen een termijn van 36 uur na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij de Gebruiker of zoveel eerder als de Wederpartij dit resultaat – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

10.2 Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de Wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de werkzaamheden.

10.3 Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Geringe afwijkingen in kleur, structuur en-/of andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden voor een afkeur van de geïnstalleerde vloerafwerking.

10.4 Producten zijn voor risico van Wederpartij vanaf het tijdstip van oplevering.

10.5 De eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Wederpartij nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens de overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Gebruiker verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

10.6 Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en/of door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken zo mogelijk terug te nemen.

10.7 Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

10.8 Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig te bewaren, als eigendom van Gebruiker te identificeren en geïdentificeerd te houden.

10.9 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of curator wijzen op de(eigendoms)rechten van Gebruiker.

 

Artikel 11 klachten en garanties

11.1 Gebruiker staat, met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, in voor de kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde en de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd.

11.2 Gebruiker verleent een garantie van 5 jaar afbouwend op haar geïnstalleerde vloeren in die zin dat de Wederpartij na één jaar nog 80% vergoedt krijgt, na 2 jaar nog 60% vergoedt krijgt etc. totdat er na 5 jaar geen vergoeding meer aan de orde is. De garantietermijn gaat in na oplevering van het werk.

11.3 Een beroep op garantie door de Wederpartij zal door Gebruiker eerst in behandeling worden genomen nadat Wederpartij volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens Gebruiker heeft voldaan.

11.4 Wederpartij dient zich te houden aan de adviezen en instructies bij de uitvoering van garantiewerkzaamheden, mogelijke gevolgkosten die Wederpartij maakt als gevolg van garantie(herstel)werkzaamheden vallen niet onder de garantie en kunnen door Wederpartij niet bij Gebruiker worden geclaimd.

11.5 Wanneer Gebruiker overgaat tot herstelwerkzaamheden dient Wederpartij de ruimte(s) aan Gebruiker op te leveren als beschreven in artikel 9.

11.6 Uitgesloten van de garantie zijn: a. mechanische beschadigingen en krassen; b. lichte spaanslagen, lichte rolbanen en het aanzetten van de topcoat; c. de vloeistofdichtheid; d. scheurvorming veroorzaakt door werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose; e. slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde schoonmaakmethoden, producten die kleur(stoffen) en/of lijm afgeven, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen; f. decontaminatie vanuit de ondergrond (de kunststofvloer zit in dit geval nog vast aan de ondervloer, maar de ondergrond is intern van elkaar los geraakt);   g. het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer). Door het plaatsen van glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening (adervorming) van een bewegende ondergrond verlaagd. h. scheuren en/of adervorming als gevolg van een bewegende/ scheurende ondergrond; i. verkleuringen van de vloer en de laklaag, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;   j. het doortekenen in de vloer door beweging/ schade in het vloerverwarming systeem van de Wederpartij; k. ingevallen stof/haartjes/vliegen ed. in de natte vloer.

11.7 Geen beroep op de garantie is mogelijk indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zoals vermeld in artikel 9 heeft voldaan.

11.8 Bij een terecht beroep op de garantie zal de Gebruiker – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

11.9 De garantie en het klachtrecht van Wederpartij vervalt indien en zodra de afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, gewijzigd of gerepareerd.

 

Artikel 12: aansprakelijkheid

12.1. Gebruiker is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan Gebruiker is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de Wederpartij, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van Gebruiker.

12.2 in het geval dat rechtens zou worden vastgesteld dat Gebruiker ondanks het bepaalde in voorgaand artikel voor enige daarin bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat zijn aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van het onder de bestaande verzekeringsdekking in verband met deze schade aan Gebruiker uitgekeerde bedrag vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat onder de verzekeringsdekking van toepassing is, dan wel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan, tot de factuurwaarde van de door Gebruiker aan Wederpartij geleverde producten of diensten waarmee zijn aansprakelijkheid samenhangt, tot een maximum van EUR 5.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

12.3 De Wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

12.4 Wederpartij sluit aansprakelijkheid van Gebruiker uit, en draagt zelf het volledig risico

voor schade veroorzaakt door:

* onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden en/of verrichte werkzaamheden zoals metingen e.d.;

* gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;

* het niet naleven van de bepalingen in artikel 9.

12.5 Stelt de Wederpartij materialen voor verdere verwerking beschikbaar, dan is de Gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.

12.6 De Gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de Wederpartij of in opdracht van de Wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

12.7 De Wederpartij dient de Gebruiker uiterlijk binnen 7 dagen nadat hij bekend is

geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

12.8 In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

12.9. De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in artikel 12.4 volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de Gebruiker en diens (ingehuurde) personeel uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. Wederpartij zal alle schade en kosten van Gebruiker en door hem ingeschakelde derden verband houdende met een dergelijke claim volledig vergoeden, behoudens indien en voor zover deze schade ingevolge de overeenkomst (incluis deze Algemene Voorwaarden) voor rekening van Gebruiker komt. Verder geldt dat indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voorrekening en risico van Wederpartij.

12.10 Het bepaalde in artikel 12.6 tot en met 112.9 heeft betrekking op contractuele én buitencontractuele aansprakelijkheid van Gebruiker.

11.7 Wederpartij dient Gebruiker op diens verzoek in de gelegenheid te stellen de oorzaak, aard en omvang van de schade te (laten) onderzoeken. Alle kosten betreffende dit onderzoek komen voor rekening van Wederpartij tenzij achteraf blijkt dat Gebruiker aansprakelijk is voor de geleden schade.

 

Artikel 13: overmacht

13.1 Gedurende een situatie van overmacht - derhalve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet of anderszins een tekortkoming van (een der) partijen tot gevolg heeft en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen - wordt ter keuze van Gebruiker de uitvoering van de overeenkomst opgeschort dan wel, door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheid, die (verdere) uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door Wederpartij van de door Gebruiker werkelijk gemaakte kosten.

13.2 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht situatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is Gebruiker gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13.3 Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, natuurrampen, werkstakingen, transportbelemmeringen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie dan wel toelevering van materialen door derden, daaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door een toeleverancier van zijn verplichtingen en niet tijdig of niet nakomen van andere derden, overstroming, mist, storm, ontploffing, vervoersverbod en storingen in communicatieverbindingen. Een en ander ongeacht of de betreffende omstandigheid op enig moment was te voorzien.

13.4 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verplichting(en) had moeten nakomen.

 

Artikel 14: ontbinding

14.1 Gebruiker is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan Wederpartij is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien: 

a. Wederpartij enige verplichting uit hoofde van zijn overeenkomst met Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; 

b. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;

14.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de Gebruiker op Wederpartij mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

14.3 Gebruiker, onderscheidenlijk Wederpartij is gerechtigd zijn overeenkomst met wederpartij onderscheidenlijk Gebruiker door middel van een schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Gebruiker onderscheidenlijk Wederpartij een verplichting uit hoofde van zijn overeenkomst wegens overmacht gedurende een periode van tenminste drie maanden niet heeft kunnen nakomen.

14.4 Indien Gebruiker ten tijde van de ontbinding van de overeenkomst al een gedeelte van de uit hoofde daarvan op hem rustende verplichtingen is nagekomen, is Wederpartij verplicht het dienovereenkomstige gedeelte van de koopprijs binnen drie dagen na de ontbinding aan Gebruiker te betalen. Bij overschrijding van de betalingstermijn van drie dagen is Wederpartij rente aan Gebruiker verschuldigd als bedoeld in artikel 5.10.

 

Artikel 15: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Gebruiker is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip. Gebruiker zal Wederpartij schriftelijk van de wijzigingen in kennis stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op verzoek tijdig en kosteloos aan Wederpartij toezenden.

 

Artikel 16: Rechts- en forumkeuze

16.1 Op elke rechtsverhouding met Gebruiker is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van Gebruiker, alwaar tevens de overeenkomst moet worden geacht tot stand te zijn gekomen.

16.3. De Nederlandse rechter is bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

16.4 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert ingeval van tegenstrijdigheid of onduidelijkheden boven eventuele vertalingen daarvan.

  • Instagram
bottom of page